top of page

Foreningens vedtægter

Indholdsfortegnelse

 

§   1.      Navn og hjemsted

§   2.      Formål

§   3.      Medlemskreds

§   4.      Generalforsamling

§   5.      Ekstraordinær generalforsamling

§   6.      Foreningens daglige ledelse

§   7.      Økonomi, regnskab og revision

§   8.      Tegningsregler og hæftelse

§   9.      Vedtægtsændringer

§ 10.      Opløsning

§ 11.      Datering

 

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1.   Foreningens navn er Foreningen Korinth Kro

Stk. 2.   Foreningens hjemsted er Korinth, Faaborg Midtfyn kommune

§ 2. Formål

Stk. 1.   Foreningens formål er:

At give økonomisk trængte børnefamilier et ferieophold på Korinth Outdoor Hostel, samt støtte sociale/ humanitære foreninger i lokalområdet til kultur- og naturhistorisk oplysende arbejde.
Dette vil foreningen gøre gennem bevaring, istand-sættelse, vedligeholdelse og udvikling af bygningen Korinth Kro. Foreningen vil opnå formålet gennem daglig drift af Korinth Outdoor Hostel, men udlejning af værelser og selskabslokaler

§ 3. Medlemskreds

Stk. 1.   Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål

Stk. 2.   Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket eller ved indbetaling af generalforsamlingen fastsatte kontingent på foreningens konto. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent for det første år

Stk. 3.   Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af et kalender år

Stk. 4.   Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1.   Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed

Stk. 2.   Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst to ugers varsel med angivelse af dagsorden ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside/FB profil samt fremsendelse på medlemmernes oplyste e-mail adresse

Stk. 3.   Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt

Stk. 4.   Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af ordstyrer

 3. Valg af stemmetællere

 4. Formandens beretning

 5. Regnskabsaflæggelse

 6. Behandling af indkomne forslag

 7. Fastsættelse af kontingent

 8. Godkendelse af budget

 9. Valg af 5-7 bestyrelsesmedlemmer

 10. Valg af 2 bestyrelses suppleanter

 11. Valg af 2 revisorer og en revisor suppleant

 12. Eventuelt

Stk. 5.   Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes

Stk. 6.   Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen

Stk. 7.   Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal

 

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1.   Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalformsalingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab

Stk. 2.   Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger

§ 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1.   Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelse, der består af 5 eller 7 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en toårig periode, således at der hvert år vælges 2 til 4 medlemmer. Det tilstræbes at Faaborg Midtfyn kommune stiller med en observatør i bestyrelsen (dog uden stemmeret). Det tilstræbes at minimum 1 af bestyrelsens medlemmer repræsenterer lokalråd/Gærup skolemuseum og/eller Dalum Landbrugsskole

Stk. 2.   Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger

Stk. 3.   Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen, afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand for 2 år, næstformand for 1 år, kasserer for 1 år og sekretær for 2 år. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling

Stk. 4.   Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver

Stk. 5.   Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker pr. e-mail med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab

Stk. 6.   Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1.   Foreningens regnskabsår følger kalenderåret

Stk. 2.   Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab

Stk. 3.   Bestyrelsen kan udstede støttebeviser

Stk. 4.   Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister

Stk. 5.   Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer

 

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1.   Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse

Stk. 2.   Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen

 

§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1.   Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen

Stk. 2.   Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på

 

§ 10. Opløsning

Stk. 1.   Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær

Stk. 2.   Ved opløsning af foreningen indenfor 3 år, tilbagebetales støttebeviserne procentuelt, i det omfang det er muligt

Stk. 3.   Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver sociale/eller humanitære foreninger efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser

 

§ 11. Datering

Stk. 1.   Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 10. maj 2016 og senest ændret på den ordinære/ekstraordinære generalforsamling den 7. marts 2018

 

                                              Korinth, den 7. marts 2018
                                        sidst ændret den 12. maj 2021

Biograf reklame.JPG

Gammel biografreklame

bottom of page